Адвокатско съдружие Ников, Станкова и Тачев

Адвокатското съдружие е юридическа кантора със седалище в град Пловдив. Кантората специализира дейността си в областта на

 • търговското, корпоративното, облигационното и вещното право
 • право на интелектуална собственост, данъчно и административно право
 • процесуално представителство

Кантората е създадена през 1992 година от адвокат Петър Ников. Адвокат Петър Тачев и адвокат Ванина Станкова се присъединяват през 2001 година като от 2013 година стават съдружници. Адвокатите от кантората притежават пълни права за процесуално представителство, което гарантира успешно защитаване на интересите на клиентите ни пред съдебните и арбитражни институции по различни видове търговски, граждански, трудови и административни дела. Кантората се състои от тримата съдружници и стажант-юристи.

Гражданско право

 • Облигационно право
 • Вещно право и недвижими имоти
 • Семейно право
 • Наследствено право
 • Право на интелектуална собственост

Търговско право

 • Избор на подходящи корпоративни форми за съответния бизнес
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества
 • Текущо юридическо обслужване на фирми и работещ бизнес
 • Представителство при провеждане на общи събрания на акционери и съдружници
 • Прехвърляне, прекратяване и наследяване на търговски дружества и еднолични търговци
 • Преобразуване на търговски дружества

Процесуално представителство

 • Предварителна оценка на правни спорове и подготовка на съдебни процеси
 • Медиация – извънсъдебно разрешаване на спорове
 • Процесуално представителство пред държавни съдилища
 • Съдействие за събиране на вземания от фирми или физически лица
 • Обезпечаване на вземанията по изпълнителни дела
 • Разваляне на отчуждителни сделки, нарушаващи правата на кредитора
Ников

ПЕТЪР НИКОВ

Управляващ ъдружник

Адвокат Петър Ников завършва висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1981г. През 1991 г. започва самостоятелната си адвокатска практика. Учредява кантората през 1992 г. като едноличен управляващ съдружник.

Виж повече

Станкова

ВАНИНА СТАНКОВА

Управляващ съдружник

Адвокат Ванина Станкова завършва Юридически факултет към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 1999г. През 2000г. се вписва като адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив  Присъединява се към кантората през 2001г.

Виж повече

Тачев

ПЕТЪР ТАЧЕВ

Управляващ съдружник

Адвокат Петър Тачев завършва с отличие Юридически факултет към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2000г. През 2001 година се присъдединява към екипа на кантората.

Виж повече

Рахманлиева

НИКОЛ РАХМАНЛИЕВА

Адвокат Рахманлиева завършва с отличие първата си магистратура по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2015г. В началото на 2016г. успешно преминава изпита за адвокатска правоспособност. От 2017г. се присъединява към нашия екип.

Виж повече