Свържете се с нас за консултация

Вие се нуждаете от адвокат, който с отговорност да се занимае с Вашия казус или търсите съвет по даден правен въпрос? Екипът на Адвокатско съдружие Ников, Станкова и Тачев ще Ви предложи професионално решение съобразено с Вашите лични нужди и желания.

Търговско право

 • Избор на най-добрите и подходящи корпоративни форми за съответния бизнес
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества (АД, КДА, ООД, СД и др.)
 • Текущо юридическо обслужване на фирми и работещ бизнес съобразно изискванията на действащите добри търговски практики от адвокати по търговско и корпоративно право
 • Представителство при провеждане на общи събрания на акционери и съдружници
 • Прехвърляне, прекратяване и наследяване на търговски дружества и еднолични търговци
 • Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма)
 • Съдействие и представителство в производства по несъстоятелност или ликвидация на дружества от опитни адвокати по търговско право.
 • Съдействие при сключване на специфични търговски сделки и договори
 • Процесуално представителство в съдебни производства за разглеждане на търговски спорове от адвокат по търговско право

Облигационно право

 • Преговори и сключване на договори от опитен адвокат по облигационно право
 • Разваляне и прекратяване на договори (привидни договори, неизпълнение на договори, прекомерни лихви и неустойки)
 • Обезщетения, неустойки и лихви при неизпълнени или неточно изпълнени договори от всякакво естество (сключени в устна или писмена форма)

Вещно право и недвижими имоти

 • Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи
 • Съвети или представителство от адвокат по недвижими имоти и вещно право при предприемане на правни действия по отношение на движими вещи или недвижими имоти
 • Разпоредителни сделки с всякакъв вид имущество (недвижими имоти, МПС и др.)
 • Имотни дела и дела за възстановяване на нарушено владение на недвижими имоти
 • Съдействие от адвокат по вещно право при незачитане правото на собственост от трети лица

Семейно право

 • Бракоразводни дела за развод по взаимно съгласие или развод по вина на единия съпруг
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Различни брачни искове и съдействие от адвокат по семейно право
 • Брачен договор – изготвяне, модифициране и консултации от адвокат по бракоразводни дела
 • Първоначално установяване или промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите по време на брака – съпружеска имуществена общност (СИО) или режим на разделност

Наследствено право

 • Завещание – изготвяне, обявяване, оспорване
 • Съдействие при липса на завещание и наследяване по закон
 • Отказ от наследство или приемане на наследство по опис с оглед избягване задълженията на наследодателя
 • Делба на наследство – договорна или съдебна

Право на интелектуална собственост

 • Процедури и регистрация на търговски марки и марки за услуги, наименования за произход и географски означения
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Представителство пред Патентното ведомство на Република България

Гражданско процесуално право

 • Предварителна оценка на правни спорове и подготовка на съдебни процеси
 • Медиация – извънсъдебно разрешаване на спорове
 • Процесуално представителство пред държавни съдилища
 • Арбитражни споразумения и процедури
 • Административно процесуално право
 • Обжалване на административни актове
 • Нормативни изисквания и правила на търговията и защита на потребителите
 • Консултиране относно регулаторните изисквания в България

Изпълнителни дела

 • Съдействие за събиране на вземания от фирми или физически лица чрез държавен или частен съдебен изпълнител
 • Обезпечаване на вземанията по изпълнителни дела (запор на банкови сметки, МПС, движими вещи, възбрана на недвижими имоти, и др.)
 • Разваляне на отчуждителни сделки, нарушаващи правата на кредитора
 • Спиране и прекратяване на изпълнителни дела (поради изтекла давност и др.)
 • Установителни искове за недължимост на принудително търсени вземания